Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Start zawodników z Rosji i Białorusi w PSC 2023 / The start of competitors from Russia and Belarus in PSC 2023

Zgodnie z decyzją IOF zawodnicy z Rosji i Białorusi nie mogą brać udziału  w zawodach międzynarodowych pod patronatem IOF. 

According to the decision of the IOF, competitors from Russia and Belarus cannot compete in the international competitions under the patronage of the IOF.

Wiedząc jednak, że wielu obywateli Rosji i Białorusi uciekło wcześniej ze swoich krajów przed reżimami politycznymi, chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowisk wolnościowych w tych krajach i dlatego dopuszczamy start zawodników z Rosji i Białorusi w Pomorze Sprint Cup 2023 w przypadku  spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. Nie są objęci sankcjami na terenie Unii Europejskiej
  2. Posiadają kartę stałego pobytu lub inny dokument zezwalający na dłuższy pobyt na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii wydany przed 24.02.2022 r.
  3. Przed 24.02.2022 r. byli i są nadal zawodnikami klubu biegu na orientację w wymienionych krajach i posiadają licencję sportową tego kraju.
  4. Zostaną zgłoszeni do zawodów przez klub biegu na orientację z wymienionych krajów i będą reprezentować ten klub.

W związku z brakiem możliwości weryfikacji takich zgłoszeń, prosimy oprócz zgłoszenia zawodników przez formularz zgłoszeniowy tutaj o przesłanie przez klub krótkiego e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. potwierdzającego, że przesłane zgłoszenie faktycznie dotyczy zawodników ich klubu.

Na każde takie potwierdzenie odpowiemy e-mailem zatwierdzającym zgłoszenie.

Brak potwierdzenia przesłanego przez klub zgłaszający spowoduje niedopuszczenie zawodników do startu.

Za weryfikację danych opisanych w punktach wyżej odpowiadają kluby zgłaszające.

Ponieważ 2 etapy Pomorze Sprint Cup 2023 w kategoriach elity zaliczane są do World Ranking Event, zawodnicy z Rosji i Białorusi, niezależnie od swojej przynależności klubowej, nie mogą startować w kategorii W21E i M21E..

Decyzja IOF z 10.03.2023 r.

 

Knowing however, that many citizens of Russia and Belarus fled their countries earlier from the political regimes, we want to meet the expectations of freedom circles in these countries and therefore we allow competitors from Russia and Belarus to start in the Pomeranian Sprint Cup 2023 if the following conditions are met:

1. They are not subject to sanctions in the territory of the European Union

2. They have a permanent residence card or other document allowing for a longer stay in the European Union, Great Britain, Norway and Switzerland, issued before February 24, 2022.

3. Before February 24, 2022, they were and still are competitors in the orienteering club in the above-mentioned countries and have a sports license from that country.

4. They will be entered into the competition by the orienteering club from the countries mentioned and will represent this club.

Due to the impossibility to verify such applications, in addition to registering the players via the application form here, please send the club a short e-mail to the address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. confirming that the submitted application actually concerns the players of their club.We will respond to each such confirmation by e-mail confirming the application.

Lack of confirmation sent by the registering club will prevent competitors from starting.

The reporting clubs are responsible for the verification of the data described in the points above.

Because 2 stages of the Pomorze Sprint Cup 2023 in the elite categories are included in the World Ranking Event, players from Russia and Belarus, regardless of their club affiliation, cannot compete in the W21E and M21E categories.

IOF decision of March 10, 2023

f t g m